بوشهر – دانشگاه خلیج فارس – مرکز نوآوری و شتابدهی

شماره تماس : 09361090413